Tietosuoja


Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterin nimi
TILIPALVELU sarilampisen asiakastietorekisteri

Rekisterinpitäjä
Nimi: TILIPALVELU sarilampinen
Y-tunnus: 2567470-6
Osoite: Maakotkantie 4 B, 01450 Vantaa 
Puhelinnumero: +358 44 3600 578
Sähköpostiosoite: sari@tilipalvelusarilampinen.fi

Rekisteriasioista vastaava henkilö
Sari Lampinen

Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisterin käyttötarkoitus on toimia yksinomaan TILIPALVELU sarilampisen asiakasrekisterinä.
Tietoja voidaan käyttää seuraaviin käyttötarkoituksiin:
  * Palvelujen tuottaminen ja kehitys

Säännönmukaiset tietolähteet
Pääasiallinen tietolähde on asiakas itse. Tietoja voidaan hankkia myös viranomais- ja yritystietorekistereistä sekä yhteisiltä yhteistyökumppaneilta.

Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää pääasiallisesti asiakkaiden itsensä TILIPALVELU sarilampiselle antamia tietoja. Rekisteri voi sisältää mm. seuraavia asiakastietoja
  * Henkilön nimi
  * Yrityksen nimi
  * Y-tunnus
  * Sähköpostiosoite
  * Puhelinnumero
  * Osoitetiedot
  * Muut palveluiden edellyttämät asiakkaan antamat tiedot

Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Asiakkaan suostumuksella tietoja voidaan luovuttaa asiakkaan ja TILIPALVELU sarilampisen yhteisille yhteistyökumppaneille asiakkaan tilaamien tuotteiden ja palvelujen toimittamiseksi.
Laskutukseen liittyviä tietoja voidaan luovuttaa maksuliikennettä välittävillä tahoille.
Tietoja ei luovuteta muille kolmansille tahoille EU:n sisä- tai ulkopuolella.
Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille, jos nämä esittävät Suomen lakiin perustuvan pyynnön.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Manuaalinen aineisto
Manuaalinen aineisto säilytetään tilitoimiston lukitussa kaapissa, jonne on pääsy vain Sari Lampisella, jota myös salassapitovelvollisuus sitoo.

Tietohallintajärjestelmiin tallennetut tiedot
Tiedostot säilytetään Sari Lampisen salasanalla varustetussa tietokoneella. Varmuuskopiot säilytetään erillisellä muistilevyllä lukollisessa kaapissa, jonne vain Lampisella on pääsy. Lisäksi tiedostoja on pilvipalveluna rop Boxissa, One Drivella tai Netvisorissa; kaikki henkilökohtaisten salasanojen takana. Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla. Tietoja käsitellään luottamuksellisina eikä niitä saa ilmaista muille.

Tarkastus- ja kielto-oikeus 
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26-28 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.
Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

© 2017
TILIPALVELU sarilampinen

Luotu Webnodella
Luo kotisivut ilmaiseksi!